Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης, CPV: 09132100-4, προς κάλυψη αναγκών πλωτού μέσου Υπηρεσίας μας ΠΛΣ-1063 Λιμεναρχείο Σάμου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνισμού

Ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης για την κάλυψη αναγκών σε καύσιμα χερσαίων και πλωτών μέσων Λ/Χ Πόρου και Α Λ/Τ Μεθάνων έως την 31-12-2023 Λιμεναρχείο Πόρου

Διενέργεια Κλήρωσης

Αντικατάσταση του αναπληρωτή τρίτου (3ου) τακτικού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Προμήθεια δύο παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης (option) μέχρι επιπλέον δύο (02) παράκτιων περιπολικών σκαφών μήκους άνω των τριάντα (30) μέτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια και εργασία τοποθέτησης ανταλλακτικών του υπηρεσιακού λεωφορείου ΑΛΣ -4903 (MERCEDES TRAVEGO) Σχολή Λ/Φ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου

Λειτουργική αναβάθμιση και ετήσια συντήρηση Πλοηγίδας Π.Υ. 44 του Πλοηγικού Σταθμού Ρόδου Πλοηγικός Σταθμός Ρόδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών κοπής – ραφής στολών προς κάλυψη αναγκών προσωπικού ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

Ακύρωση Διενέργειας Κλήρωσης

Ακύρωση Ανοικτής και δημόσιας κλήρωσης για την αντικατάσταση αναπληρωτή τρίτου (3) τακτικού μέλους επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

Προμήθεια γωνιών για τους οχετούς καυσαερίων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά. Πλοηγικός Σταθμός Πειραιά

Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωτή τρίτου (3) τακτικού μέλους επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου.

Διενέργεια κλήρωσης

Ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση αναπληρωτών τακτικών μελών επιτροπών.