Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πλοηγού, από και προς τα κρουαζιερόπλοια, που θα καταπλεύσουν στο λιμένα Μυκόνου Π.Σ. Μυκόνου, υπαγωγής του, για το χρονικό διάστημα έως και εξαντλήσεως κάτωθι χρηματικού ποσού Πλοηγικός Σταθμός Σύρου

Διακήρυξη αριθ. 04/2023 Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού

Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης εκτυπωτικού μηχανογραφικού εξοπλισμού [εκτυπωτικών (πολύ)μηχανημάτων] Διακήρυξη Αριθ. 04/2023

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για το αντικείμενο της αριθ. 11/2022 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Προμήθεια καυσίμων (Αμόλυβδης Βενζίνης) Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Διενέργεια Κλήρωσης

Aντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου και αναπληρωτή τρίτου (3ου) μέλους Ετήσιας Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων αξίας άνω των 30.000 € χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2022-2023

Διενέργεια κλήρωσης

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου"

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων/ πρόσθετων πληροφοριών επί των όρων της αριθ. 03/2023 Διακήρυξης

Ανανέωση των Αδειών Υποστήριξης και Τεχνική Υποστήριξη του κεντρικού τείχους προστασίας (firewall) και του κεντρικού συστήματος προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail filtering) Διακήρυξη Αριθ. 03/2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης (CPV:09132100-4) Λ/Χ Γυθείου Λ/Χ ΓΥΘΕΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης Κ.ΛΧ Κέρκυρας Κ.Λ/Χ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια μίας (01) μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων για τις ανάγκες του κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΥΝΑΝΠ