Αναζήτηση

Αποτελέσματα

Ολοκλήρωση Ενημερωτικών Συναντήσεων

Προμήθεια δυο (02) πλοίων ανοικτής θαλάσσης άνω των 80μ. ΔΕΠΙΧ

Διενέργεια Ενημερωτικών Συναντήσεων-Τεχνικού Διαλόγου

Προμήθεια δυο (02) πλοίων ανοικτής θαλάσσης άνω των 80 μ. ΔΕΠΙΧ

Δημόσια Διαβούλευση (22DIAB000025347) τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης

Προμήθεια ενός (01) γερανοφόρου φορτηγού οχήματος για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Αποτελέσματα Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων

Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης

Προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων και κατηγοριών για τις ανάγκες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Περιεχομένου

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”,προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διακήρυξη Αριθ. 04/2020

Παράταση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

“Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διακήρυξη Αριθ. 04/2020

Αποτελέσματα ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

“Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Διακήρυξη Αριθ. 04/2020

Οδηγίες επί της Δημόσιας Διαβούλευσης (22DIAB000024779) τεχνικών προδιαγραφών

Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο και δορυφορικών συνδέσεων για τα έτη 2023-2024-2025